klacht

Wanneer u een klacht heeft over uw huisarts(en) kunt u het volgende ondernemen

  • bespreek de klacht met uw huisarts. De klacht kan ook worden besproken wanneer het gaat over de praktijkassistente, de waarnemer of de praktijkondersteuner (POH).
  • mocht het gesprek niet leiden tot een gewenst resultaat dan kunt u zich wenden tot het IKG (Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg).
  • des gewenst kunt u zich anders wenden tot DOKh die strijdt voor de optimale zorg voor de patiënt. Hieronder vindt u meer informatie.
  • in de wachtkamer ligt voor u de folder “Heeft u een klacht over uw huisarts?”

er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Stuur een e-mail naar praktijkwille@outlook.com of neem contact op met de assistente. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh*.

klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris die u zal ondersteunen gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

regels

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

DOKh *

DOKh is de geaccrediteerde kwaliteitsorganisatie die zich richt op verbetering van de kwaliteit van zorg d.m.v. ondersteuning van zorgverleners in de eerstelijn en hun organisatie, met als doel: optimale zorg voor de patiënt. DOKh beschikt over een goed functionerende klachtenregeling, waarbij klachtopvang, klachtbemiddeling en klachtbehandeling in een logisch verband geplaatst zijn. De regeling geldt voor zelfstandig en in dienstverband werkzame huisartsen, waarnemend huisartsen, huisartsen in opleiding, dienstdoende huisartsen bij een huisartsenpost of zorggroep en voor klachten over de organisatie van een huisartsenpost, zorggroep of medewerker ervan. Neem contact met DOKh op via telefoonnummer 072-5208325 (dagelijks van 9.00-15.00 uur) of per email klachtenengeschillen@dokh.nl Lees er hier meer over.

Stichting DOKh Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6, 1812 RB Alkmaar